bracelet mala - An Overview

தேவர்கள் அனைவரும் தாங்கள் பட்ட கஷ்டங்கள் எல்லாம் வீணாகி விட்டதே என்று வருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருந்தனர். இதற்கிடையில் சற்றே தூரத்தில் அசுரர்கள் தங்களுக்குள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு கலவரத்தில் ஈடுபட்டனர். அச்சமயம் ஸ்ரீஹரி ஆடவரின் சிந்தையை இழக்கச் செய்யும் சீரிய அழகுடைய பெண் வடிவில் ஜெகன் மோகினியாக அவர்கள் முன் தோன்றினார். அதுவரை தங்களுக்குள் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்த அசுரர்கள் வாயடைத்து நின்றனர். இவ்வளவு அழகுடைய பெண்ணை தாங்கள் கண்டதே இல்லை, பிரம்மன் தங்களுக்காகவே இவளை படைத்திருக்கிறான் என்று வியந்தனர். அழகியே! அனைவருக்கும் சொந்தமான ஒரு பொருளுக்கு நாங்கள் சுயநலத்தால் சண்டைப் போட்டுக் கொள்கிறோம். கஸ்யபர் மைந்தர்களான எங்களுக்கு பாரபட்சமின்றி சமஅளவில் பங்கிட்டுத் தா என்றனர். கஸ்யபர் புத்திரர்களே! நீங்களோ பக்திமான்கள். ஓயாத ஆசையுடன் திரியும் ஓநாய் கூடப் பெண் அன்பிற்கு ஆளாகாது என்கிற உலகத்தில் புதிதாக வந்த என்னை எவ்வாறு நம்பினீர்கள், என வினவினாள். இவ்வாறு அவள் வினவியது மேலும் அவள் மேல் நம்பிக்கையை உண்டாக்கியது.

நாராயணன் இட்ட கட்டளைப்படி தேவர்களும், அசுரர்களும் மந்திரமலையைத் தூக்கிக் கொண்டு பாற்கடலை நோக்கி வந்தார்கள். வரும் வழியில் மலையின் பாரம் தாங்க முடியாமல் களைப்புற்ற இந்திரன், பலி முதலியோர் மந்திரமலையை பூமியில் வைத்து விட்டார்கள். கீழே விழுந்த மலை பலரைத் தாக்கிக் கொன்று விட்டது. இதை அறிந்த ஸ்ரீஹரி கருடன் மீது ஏறி அங்கு வந்தார். வந்து தன் கருணைக் கடாட்சத்தால் காயம் அடைந்தவர்களைக் குணப்படுத்தினார். மலையைக் கருடன் மீது விளையாட்டாக தூக்கி வைத்துக் கொண்டு பாற்கடல் நடுவே பறந்து சென்று மந்திர மலையைக் கீழே இறக்கினார். வாசுகி என்ற பாம்பிற்கு அமிர்தத்தில் பங்கு தருவதாக ஆசை காட்டினார்கள். தேவர், அசுரர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க பாம்பு மந்திரகிரியைக் கடையும் கயிறாக மந்திர மலையை சுற்றி வளைத்துக் கொண்டது. தேவர்களும் அசுரர்களும் அமிர்தம் கடையத் தொடங்கும் போது நாராயணன் பாம்பின் தலைப்பகுதியை பிடித்துக் கொண்டார். தேவர்களும் அவருடன் சேர்ந்து தலைப்புறமாக நின்றார்கள். இதைக் கண்ட அசுரத் தலைவர்கள் வாலைப் பிடிப்பது என்பது நம் நிலைக்கு இழுக்கு. அதனால் தாங்கள் தான் தலைப்பக்கம் நிற்போம் என்றனர். உடனே ஸ்ரீஹரியும் தேவர்களும் பாம்பின் வால்பக்கமும், அசுரர்கள் தலைப்பக்கமும் நின்று பாற்கடலைக் கடையத் தொடங்கினார்கள்.

I would bought a mala for a pal and was so happy with the standard I went back again to the site and selected mine. Just need to decide on which going for walks mantras I choose to use .

Every get is absolutely insured in spite of value. This insurance coverage shields you from destruction or even the reduction within your product whilst in transit. The Delivery and Handling fees incorporate the insurance policies so there is not any have to shell out separately for insurance plan.

I love the look but unfortunately it’s also big for my wrist and when I twist it another time it’s way too limited And that i’m fearful it is going to crack the elastic. I’m pretty disappointed since I love the look and design but am unable to dress in it.

This total is subject matter to alter until eventually you make payment. When you reside in an EU member state besides British isles, import VAT on this invest in is not really recoverable. For added information and click here facts, see the worldwide Shipping Application stipulations- opens in a new window or tab

He recommended which they consume the nectar of immortality to get back their glory. To obtain it, they necessary to churn the ocean of milk, a body of drinking water so massive they wanted Mount Mandaraas the churning workers, along with the serpent Vasuki since the churning rope.

The greater you incorporate to the wrist sizing the greater your bracelet will cling decrease to the hand. Working with a versatile measuring tape*, Evaluate just earlier mentioned (toward elbow) the wrist bone, then incorporate approx ¼ inch to one inch (½ inch  is normal) according to how limited you prefer your bracelets to suit. That is the sizing bracelet you would dress in. *Suggestion: If you do not have a tape measure handy, utilize a strip of paper or slim string, and mark it wherever it overlaps with your wrist. Then lay the strip flat to measure up to your mark applying any ruler. Print a ruler at subsequent website link:                          printable-ruler.Web

I really like the look but by not working with sterling silver filler beads they've lost their coloration and leave a green stain guiding on my arm, but or else quite proud of my buy. I've had plenty of compliments on it.

grillete con bola grupo nomgrupo nominal: Expresión que combina un sustantivo con sus modificadores y complementos, que forman una expresión compuesta normal, sin llegar a ser una locución nominal fija ("adjudicación de herencia", "despedida de soltero").

dislocate your wrist v exprverbal expression: Phrase with Exclusive this means working as verb--one example is, "put their heads collectively," "come to an finish."

I love the bracelet its wonderful!! I love the many beads and colours. I will certainly purchase a lot more at Prana!

cadena de tiendas grupo nomgrupo nominal: Expresión que combina un sustantivo con sus modificadores y complementos, que forman una expresión compuesta common, sin llegar a ser una locución nominal fija ("adjudicación de herencia", "despedida de soltero").

Every single purchase is totally insured regardless of benefit. This insurance safeguards you versus hurt or the loss of one's item when in transit. The Delivery and Dealing with charges incorporate the insurance policy so there's no really need to spend separately for insurance.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *